Does EU Go Full NY Retard Style on Bitcoin?

Whenever some global institution publishes a report immediately before an important political/bank/business meeting you can be sure of that well-being of common people is at stake. So first there was the IMF report “Virtual Currencies and Beyond,” where the wannabe regulators indicated the steps needed to be taken for binding Bitcoin.

 

They stated among other things: “Regulatory responses should be commensurate to the risks without stifling innovation. In this context, an outright ban may, in some cases, be unduly blunt while a more targeted approach (for example, regulating VC intermediaries) may be preferred.

 

For example, in the absence of central authority in a cryptocurrency scheme that would normally be the subject of regulation, regulators need to focus on other VC market participants. Some countries are presently focusing on the “gatekeepers” (for example, VC exchanges) that serve as the bridge between a VC scheme and broader economy but this approach may need to be reconsidered if the VC market expands. In particular, other VC market participants that operate entirely within the network (for example, VC wallet providers) may eventually need to come under the regulatory framework.”

 

retard

 

A few days after the report had been published the annual World Economic Forum has taken place in Davos with Bitcoin being high on agenda and the IMF’s director Christine Lagarde presenting the report to the world “elites”. Only few days had passed and the European Parliament Committee held the meeting on “virtual currencies”. With the exception of several speeches it was more a demonstration of ignorance than something else. Just a non-binding chitchat actually.

The real meat came only two days ago as the European Commission “proposes to bring virtual currency exchange platforms under the scope of the Anti-Money Laundering Directive, so that these platforms have to apply customer due-diligence controls when exchanging virtual for real currencies, ending the anonymity associated with such exchanges.

Ok, not so bad, you might say. Most of the exchanges have been spying and reporting on their fiat customers anyway, so what’s the deal? The point is that’s not yet all damage to be done. As EDCAB revealed, the EC plans to go beyond bringing exchanges under the 4th Anti-Money Laundering Directive and intends applying the licensing and supervision rules of the Payment Services Directive …to virtual currency [exchanges and …] “wallet providers”.

 
After the directives will be enacted somewhen during the next months, the law can be effective since 2017 probably only after harmonization by the EU states. Now the question is: Will the whole EU become another NewYork’s BitLicense territory?

Európski regulátori chcú šliapnuť na bitcoin opatrne

Svetoví politici a byrokrati mali plné ruky práce s digitálnymi menami v ostatných dňoch. Najskôr Medzinárodný menový fond zverejnil minulý týždeň papier s názvom “Virtual Currencies and Beyond” v pondelok zasadal Výbor Európskeho parlamentu pre ekonomické a monetárne záležitosti a téma sa týkala toho istého – “virtuálnych” mien (slovo virtuálne používajú schválne, pretože znie oveľa menej dôveryhodnejšie ako digitálne alebo krypto). So svojimi príspevkami točiacimi sa najmä okolo regulácie vystúpili zástupcovia EP, EK, OECD, akademickej sféry a združenia a spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti, pričom iba poslední menovaní mali naozaj vedomosti o bitcoine.

Celkový tón jednotlivých príspevkov sa niesol v znamení nevedomosti, útržkovitých informácií papagájujúcich hrozby zločinu až po fundované a reálne informácie v poradí byrokrati – akadémia – združenia a firmy.

“Virtuálne meny v skutočnosti nechránia spotrebiteľa a tiež existujú riziká pokiaľ ide o stabilitu platforiem, cenovú volatilitu a tradičné kybernetické hrozby ako krádeže, hakerské útoky a straty. Všetky tieto riziká treba riešiť a my ako regulátori budeme sledovať ako sa vyvíjajú,” Olivier Salles z Európskej komisie nenecháva nikoho z prítomných na pochybách, akú agendu chce riešiť.

8690039773_a05a3b0f22_o

Zástupca OECD prirovnal digitálne meny ako uchovávateľa hodnoty k vernostným programom leteckých spoločností. “Existencia neštátneho uchovávateľa hodnoty nie je nič nové. Jedným z najnovších je ‘Frequent Flyer Miles’, no je mnoho ďalších príkladov. Jeden z podstatných rozdielov medzi FFM a virtuálnymi menami (VM)je ľahkosť s akou možno VM premeniť naspäť na zákonné platidlo, hlavne ale nielen prostredníctvom zmenární a obchodných platforiem. Iné spôsoby takejto konverzie môžu vzniknúť v budúcnosti, no nevieme v súčasnosti povedať, ktoré to budú. VM predstavujú alternatívu voči hotovosti a iným štátom vydávaným menám a ich celková hodnota je podstatne menšia.”

 

Ďalej tiež zdôraznil prínos VM pokiaľ ide o nízke transakčné náklady a okamžité platby. “Je dôležité, aby štáty a zákonodarcovia umožnili také meny, no spôsobom, ktorý by dodal dôveru a životaschopnosť do budúcnosti, bez preferovania jednej meny voči inej.” Taktiež poukázal na skutočnosť, že “hotovosť je oveľa viac anonymnejším prostriedkom pri prenose hodnoty a VM sú verejné, čo umožňuje ich transakčnú analýzu. Ak vynucovatelia zákonov identifikujú adresu a účastníka transakcie, majú účinný mechanizmus na sledovanie celej reťaze prenosu hodnoty. Takže argumenty proti používaniu VM sú podstatne slabšie ako argumenty proti hotovosti.”

 

Podľa Primavery De Filippi z Národného centra pre vedecký výskum na Univerzite v Paríži “skutočnou výzvou je prísť na to ako možno regulovať spôsobom, ktorý sa nedotkne prínosov pre spotrebiteľa. Blockchain môže znížiť náklady na zosúladenie s reguláciami vďaka špecifickým vlastnostiam ako multisignature a iným technickým mechanizmom ako napríklad proof of solvency. Blockchain možno v tomto zmysle považovať za regulačnú technológiu. Jedným z hlavných prínosov blockchain pre reguláciu je, že rieši problém ‘kto dozerá na dozorcu’, čo je bežný problém fiduciárnych inštitúcií.”

 

Jeremy Millar, partner spoločnosti Magister Advisors okrem iného vysvetľoval, prečo je sieť digitálnych mien sledovaná oveľa pozornejšie ako banky monitorujú hotovostné depozity. “Počiatočná interakcia bitcoinu s regulovaným fiat finančným systémom nastala v momente, keď sa prvé bitcoin spoločnosti snažili otvoriť účty v komerčných bankách ako inštitúcie prevádzajúce peniaze. Mnohé banky odmietli kvôli nutnosti plnenia vlastných KYC a AML nariadení. Výsledkom toho bolo, že vo veľkých spoločnostiach dnes nájdete aj 40% personálu zabezpečujúceho súlad s reguláciami.” Zaujímavejším bol vznik softvérových produktov, ktoré skúmajú podozrivú aktivitu bitcoinovej blockchain a monitorujú nedovolené transakcie na ‘temnom internete’. To je ďaleko viac ako sú možnosti bánk dnes monitorovať hotovostné depozity.”

 

Thaer Sabri, riaditeľ Asociácie elektronických peňazí na príklade kenskej spoločnosti M-pesa ilustroval, ako žiadna alebo mierna regulácia môže pomôcť firmám. “Určite ste už počuli o M-pesa, ktorá je veľmi úspešná v Keni. Úspech tejto firmy bolo veľmi ťažké napodobniť, preto teraz nepočujete o jej nasledovníkovi alebo väčšom konkurentovi. V počiatočnom štádiu neexistovala žiadna regulácia, firma prosperovala v prostredí nízkej regulácie a väčšia prišla až neskôr. Tým nechcem povedať, že regulácia nemá opodstatnenie, má. Iba sa musí pripraviť citlivo vzhľadom na vývoj biznis modelu a trhu.”

 

Siân Jones, zakladateľka Európskeho fóra pre digitálnu menu a blockchain technológiu, sa zamerala na vyvracanie mýtu o používaní digitálnych mien na účely prania peňazí. “Tieto vyhlásenia sú hrubo zveličované a neopodstatnené. Schopnosť sledovať minulé transakcie robí kryptomeny výsostne nevhodné na túto aktivitu. Najlepšie odhady globálneho prania peňazí podľa FATF sú na úrovni 1,6 bilióna USD alebo 0,7 % celosvetového HDP v roku 2009. Porovnajte toto číslo s celkovou dolárovou hodnotou kryptomien na úrovni 7 miliárd USD.

Podrobná analýza bitcoinovej blockchain nám umožňuje vyvodzovať, že virtuálne meny tvoria niečo menej ako 1/100 000 % celkového objemu prania peňazí. Podľa nedávnej správy Europolu falošné 500-eurové bankovky tvoria 30% z 1 bilióna eur bankoviek v obehu aj napriek tomu, že sa bežne nepoužívajú na platenie. Nie je preto pritiahnuté za vlasy konštatovanie, že euro je najmenej 92 krát viac pravdepodobnejšie používané pri praní peňazí ako virtuálne meny.”

 

Toto odznelo v jednotlivých príspevkoch rečníkov, nasledovala diskusia s europoslancami, kde síce mohlo zaznieť veľa vtipno-tragi-komického, no táto časť už nebola našim predmetom záujmu. Ešte treba dodať, že závery z tejto debaty nie sú nijakým spôsobom určujúce a neznamenajú, že EÚ víta kryptomeny s otvorenou náručou. Keďže sa pripravuje nová finančno-regulačná legislatíva v dôsledku útokov v Paríži, možno očakávať ďalšie pokusy o spútanie digitálnych mien. Všetci však vieme, že nakoniec skončia rovnako ako tie doterajšie.

 

Foto- Flickr

European Regulators Want to Tread on Bitcoin Gently

World politicians and bureaucrats have been busy with digital currencies again these days. The IMF have published their communication note on virtual currencies “Virtual Currencies and Beyond” last week, the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs held public hearing on virtual currencies yesterday with the participation of representatives of the OECD, EC, academia and a digital money groups.

 

Generally the tone of their contributions was quite unaware up to welcoming though institution representatives only repeated many times used mantras on criminal risks.

 

“Virtual currencies (VC) don’t really protect consumer and there are also some risks in term of platforms stability, price volatility and a classical cyber threats like thefts, hacking, loss. All those risks will have to be addressed. As a regulators we are going to watch these developments,” Olivier Salles of the European Commission reiterated.

 

The representative of the OECD compared digital currencies as a store of value to frequent flyer programs. “The existence of non-governmental store of value is nothing new. One of the most recent is the frequent flyer miles (FFM) but there are many other examples as well. One major difference between FFM and VC is the ease with which VC can be transformed back into legal tender currency, mainly but not exclusively through exchanges and trading platforms. There could be other ways of making such a conversion in the future but it’s hard for us to tell exactly what they would be. VC provide an alternative to cash and other nationally issued currencies and they are certainly smaller in total value.”

He further stressed out the beneficial role of VC in transactions because of low costs and instant delivery. “It’s important for governments and legislators to enable such currencies, but in a way that would instill confidence and future viability without expressing a preference for one over another.” He also pointed out the fact that “cash is a much more anonymous mean in transferring value and the VC are public and that allows tremendous amount of transaction analysis. If the address and transactor are in some way identified by law enforcers they have a powerful mechanism to track an entire chains of value transfer. So the arguments used against the VC may be much weaker than the arguments against the use of cash.”

 

8690039773_a05a3b0f22_o

 

According to Primavera De Filippi of the National Centre for Science Research at Paris University, “the real challenge is to figure out how we can regulate in the way that does not impinge the consumer benefits that blockchain technology can provide. Blockchain can bring down the cost of regulatory compliance thanks to specific features such as multi-signatures and other technical mechanisms as for example proof of solvency. In this sense blockchain technology can be regarded as a kind of regulatory technology. One of the key benefits of blockchain to regulation is that it solves the problem of who watches a watcher, which is a common problem in fiduciary institutions.”

 

Jeremy Millar, a partner with Magister Advisors also tried to explain how digital currency system is self-regulating. “The initial interaction of Bitcoin with the regulated, fiat financial system occurred when an early bitcoin companies attempted to open commercial bank accounts as money transfer agents. Many banks refused, concerned with fulfilling their own KYC and AML requirements. As a result, in large companies today you will find up to 40% of the staff working in compliance. More interesting has been the birth of software products that apply machine learning to inspect the Bitcoin blockchain for suspicious activity and monitoring the dark web for illicit transactions. This is far beyond the capabilities of banks today to monitor cash deposits.”

 

Thaer Sabri, CEO of Electronic Money Association gave an example of how no or mild regulation can help businesses. “You have all heard about M-pesa, which is very successful in Kenya. Its success was extremely difficult to replicate, that’s why you don’t hear about next M-pesa. There was no regulation in the earlier stage and M-pesa prospered in very low regulatory environment and regulation came there very late. That’s not to say that regulation doesn’t have a role, it does. It just needs to be sensitive to the evolution of business model and market place.”
Siân Jones, a founder of European Digital Currency and Blockchain Technology Forum (EDCAB) focused on disproving the myth about digital currencies being used for money laundering. “The statements that digital currencies are mostly used to launder money are grossly overstated and unsubstantiated. The ability to trace past transactions render cryptocurrencies highly unsuitable for money laundering. The best estimates of global money laundering according to the FATF are around 1.6 trillion USD or 2.7% of global GDP in 2009. Compare this figure with the total dollar value of cryptocurrencies at around 7 billion USD.

Detailed analysis of bitcoin blockchain allows us to deduce that virtual currencies account for something considerably less than 1/100 000 of 1% of global money laundering. According to a recent Europol report 500 euro notes account for 30 % of 1 trillion euros of banknotes in circulation despite not being a common means of payment. It would not take much to conclude that the euro is at least 92 times more likely to be used in money laundering than virtual currencies.”

 

Photo: Flickr

Používateľov bitcoinu sa usmernenie regulátora netýka

Ako to už v každej štátnej mašinérii chodí, úradníci iba poslúchajú príkazy zhora. V prípade dokumentu Fincenu zrejme prišiel rozkaz pripraviť niečo k bitcoinu, z čoho môže byť v budúcnosti predpis.

Netreba veľa špekulovať o tom, že tým impulzom bola CIA, ktorá sa už pred nejakým časom zaujímala o to, ako digitálna mena funguje. A tajní situáciu momentálne vyhodnotili tak, že si nevyžaduje príliš zväzujúcu reguláciu. To sa samozrejme môže zmeniť zo dňa na deň.

Používateľov bitcoinu sa usmernenie regulátora netýka

Jediným priaznivým momentom usmernenia Fincenu (americký úrad spadajúci pod ministerstvo financií, zaoberajúci sa „praním špinavých peňazí“) je, že sa nezaoberá bežnými používateľmi bitcoinu. To znamená, že možno naďalej predávať a kupovať tovary a služby v BTC.

Úradníci, alebo tí od ktorých príkaz prišiel, totiž dobre vedia, že priamo kontrolovať každého človeka s bitcoin peňaženkou je nezmysel. Bitcoin teda ostáva nateraz legálny. Toto je povzbudzujúca skutočnosť pre mnohé firmy, ktoré sa doteraz stavali k „internetovým peniazom“ rezervovane práve z hľadiska právnej neistoty. Odteraz môžu experimentovať s touto menou v oveľa väčšom rozsahu.

Bitcoin zmenárne budú zregulované ako prvé

Na čo môžu mať úradníci dosah, alebo si to aspoň myslia, sú zmenárne a všetky firmy, ktoré nejakým spôsobom slúžia ako sprostredkovatelia pri výmene BTC za fiat papiere. Už po oznámení presťahovania Mt.Goxu do USA bola zrejmá taktika, akou sa chce americká vláda vysporiadať s bitcoinom.

Vyhlásenie otvorenej vojny (postavením mimo zákona) by bitcoin iba viac posilňovalo. Cesta pomalého, postupného zväzovania kryptoodvetvia nevyvolá okamžitý veľký odpor, je to ako s tou žabou v hrnci: „Stále je to v pohode, ešte stále je to OK, dobre, môže byť, …“ bum…zrazu je žaba uvarená.

No aj keď bude bitcoinová kazajka akokoľvek úzka, štát môže spútať iba obchodníkov a predajcov. Aj to iba tých, ktorí sa nechajú. Prípadný úspech by znamenal, že dostať sa k bitcoinom alebo ich minúť bude ťažšie a masové rozšírenie pomalšie.

Dokument Fincen-u nie je novým zákonom, ale iba „objasnením“ v súčasnosti existujúcich zákonov aplikovaných na bitcoin iba z pohľadu inštitúcie, ktorá sa zaoberá „praním špinavých peňazí“. To kladivo na bitcoin v podobe novej normy je ešte len na ceste. A môžete si byť istí, že nebude ľahké.

O zámernej nejednoznačnosti, svojvoľnosti dokumentu a jeho možného výkladu svedčí aj tento pokus o získanie vysvetlenia od úradníkov. Zhrnuté do jednej vety: „My sa rozhodneme ako a kedy odpovedať v závislosti od toho, kto sa pýta.“ Typické. A naivné očakávať iný výsledok.

Fincen to chce používateľom bitcoinu sťažiť

Podľa právneho názoru Bitcoin nadácie možno pozíciu Fincen-u zhrnúť nasledovne:

1. Osoba môže minúť peniaze na kúpu bitcoinu alebo ťažiť bitcoin a potom vymeniť za tovary a služby bez nutnosti registrovania sa ako MSB (sprostredkovateľ finančných služieb)

2. Ak osoba obdrží „skutočné“ peniaze výmenou za bitcoiny, môže byť povinná registrovať sa.

3. Ak miner vymení vydolované bitcoiny za „skutočné“ peniaze, musí sa registrovať.

4. Každý, kto obchoduje s bitcoinami v mene niekoho iného, sa musí registrovať.

Takýto právny rámec by prudko rozširoval dosah Fincenu a BSA a bol by neznesiteľný pre mnohých, ak nie väčšinu bitcoin komunity. „Jednotlivec alebo malá firma nemôže vytvoriť rozsiahly AML/KYC program (proti praniu špinavých peňazí a poznaj svojho zákazníka) vždy, keď predá 1 alebo 100 bitcoinov cez zmenáreň (burzu) alebo osobne.”

Ale názory na dokument sa, pochopiteľne, rôznia. Podľa iného používanie bitcoinu v kryptoekonomike je v poriadku a nespadá pod reguláciu.

Fincen a bitcoin zmenárne

Hlavnou zákernosťou tohto dokumentu je, že zmenárne budú považované za „prenositeľov peňazí (MT)“ . A takéto subjekty musia najskôr získať licenciu, ktorá stojí v závislosti od konkrétneho štátu od niekoľko desiatok tisíc dolárov vyššie.

Firma potrebuje licenciu v každom štáte, v ktorom chce pôsobiť. Tým sa celkové náklady šplhajú k miliónom. Práve toto je dôvod, prečo aj niektoré ambicióznejšie firmy poskytujúce platobné služby nezaložené na bitcoine, museli ukončiť svoju činnosť.

Fakt, že niektoré zmenárne budú musieť spĺňať nezmyselné kritériá štátu ešte neznamená, že celý bitcoin trh bude regulovaný. Práve tu sa otvára možnosť pre nové decentralizované a kryptograficky zabezpečené stránky, ktoré v závislosti od tlaku úradov môžu fungovať aj ako underground. Prípadne im to môže byť úplne jedno.

Všetko nasvedčuje tomu, že ponuka zmenární bude rozdelená na dva základné druhy: tie, ktoré sa podriadia reguláciám a budú od zákazníkov vyžadovať potrebné (čo najviac) informácií. A tie, ktoré budú založené na anonymite a šifrovaní, prípadne P2P systéme. Okrem neosobnosti by jednou z výhod takýchto podnikov mohli byť aj nižšie poplatky, keďže nebudú regulované.

Používateľov bitcoinu sa usmernenie regulátora netýka

Fincen a bitcoin mineri

Ak pokus o regulovanie zmenární bol predpokladateľný, menším prekvapením je považovanie ťažiarov za prenositeľov peňazí, ak predávajú vyťažené BTC. Hoci tu to bude mať regulátor zrejme dosť sťažené pri vymáhatelnosti tejto prípadnej normy.

Pretože ťažbou sa ne„vytvárajú jednotky tejto konvertibilnej virtuálnej meny.“ Tým vytvorením bolo spustenie bitcoin protokolu v roku 2009, ktorý „generuje“ bitcoiny a mineri ich iba objavujú. Bude zaujímave sledovať výsledok prípadného prvého súdneho sporu Štát vs. ťažiar. Tu treba zároveň vziať na vedomie, že súdy sú súčasťou štátnej mašinérie.

Výkladov usmernenia sa ponúka niekoľko. Napríklad developer Jeff Garzik si myslí, že pokiaľ ide o minerov, možno ho interpretovať takto: Mineri sú OK, pokiaľ vymieňajú fiat cez licencovanú zmenáreň. Alebo nakupujú tovary a služby za bitcoiny a ostávajú v rámci tejto ekonomiky.

Výraz „inej osobe“ sa môže vzťahovať na priamy predaj bitcoinov (teda mimo zmenárne). Inak povedané, ak ťažíte bitcoiny a používate ich na nákup, nie ste „prenositeľom peňazí“. Ak ich predávate priamo za fiat peniaze, spadáte do tejto kategórie.

Ak bude chcieť štát naozaj dostať do područia aj minerov, bude to mať veľmi ťažké. A opäť bude záležať najmä od konkrétnych poolov a minerov, akú stratégiu (ne)uplatňovania regulácií zvolia.

Podobne ako pri zmenárňach, aj tu môže nastať isté rozštiepenie na tých, ktorým sa bude zdať riskantné nerešpektovať predpisy a podriadia sa štátnej autorite a na tých, ktorí si z toho nebudú nič robiť a vďaka inovatívnym technológiam ukážu úradníkom vztýčený prostredník.

Bitcoin možno postaviť mimo zákon, no nie zastaviť

Usmernenie Fincenu má stále ďaleko od skutočného útoku na bitcoin, ale ten príde. A jeho dopad bude limitne blízky nule, rovnako ako v prípade Bittorentu, The Pirate Bay, či Mega alebo Silk Road.

Áno, môžu kriminalizovať, odstaviť a potrestať najpoužívanejšie, najziskovejšie služby ako exemplárne prípady, o ktorých sa bude všade hovoriť a písať a tak odradiť veľa ľudí od používania bitcoinu.

No zastaviť rastúci počet transakcií medzi iPhonmi, iPadmi, Androidmi, Macmi, desktopmi sa im nepodarí ani keby sa všetci korporátno-štátni mafiáni sveta na hlavu postavili.

Poučenie: vyhýbajte sa fiat peniazom pokiaľ to len ide

Na záver dva citáty z Bitcointalk:

„Ak budete na tento dokument reagovať spôsobom, akým bol napísaný aby ste reagovali, a prestanete ťažiť a zvýšite centralizáciu bitcoinu a dobrovoľne sa prihlásite k reguláciám, ktoré nie sú v skutočnosti na vás aplikovateľné, potom môžete vaše bitcoiny rovno spláchnuť v záchode.“

„Záver: vyhýbajte sa fiat peniazom. Ďakujem, povedzte mi niečo, čo som nevedel.“

 

 

 

Bitcoin je imúnny voči sile a menovým kontrolám

„Bitcoin sa akoby so zovretím pitbula zakusol do krčnej tepny Leviatana. Je to sofistikovaný kryptografický protokol a najväčšia distribuovaná počítačová sieť na svete. Bitcoin je imúnny voči sile. Vyhrážky o regulácii, ktoré sú naozaj iba vyhrážaním sa násilím, sú jalové z dôvodu jeho vlastností…

Menové kontroly len zvýšia náklady na používanie kreditných kariet, ktoré sú už teraz oveľa drahšie ako bitcoin čo sa týka času, peňazí a súkromia. A ak sa menové kontroly ešte viac vystupňujú, bude to bitcoin, ktorý umožní majiteľom kapitálu peňažnú suverenitu a prenositeľnosť.“

Trace Mayer, RunToGold

Bitcoin je imúnny voči sile a menovým kontrolám